Content afbeelding

                        Gebruiksvoorwaarden 01-08-2014

 

I. Definities

Zelfonderzoek Zelfonderzoek is een bewustwordingsproces van wie we werkelijk zijn. Spiritualiteit Spiritualiteit is geestelijk zelfonderzoek. Spirituele Op het zelfonderzoek gerichte. Spirituele werker Iemand die zich bezig houd met het zelfonderzoek van een derde, gericht op de oorzaak van een gevolg of het gevolg van een oorzaak, door werkzaam te zijn in het hier en nu met een speciaal spiritueel talent. Spirituele groepering Meerdere mensen die zich bezig houden met zelfonderzoek met een gezamenlijke doelstelling. Spiritueel Centrum Een spiritueel centrum is een locatie/gebouw waar mensen samenkomen voor spiritualiteit. Spirituele locatie Een spirituele locatie is een plaats waar men individueel of met meerdere mensen spiritualiteit kan ervaren. Bezoeker Iemand die een bezoek brengt aan de website. Deelnemer U bent deelnemer als u een betaald account heeft. Adverteerder U bent adverteerder als u een adverteerders account heeft of wanneer u als deelnemer een advertentie plaatst.  

II. Indentiteit

Deva-Agenda is volledig eigendom van C.C.M. Roeven. Deva-Agenda is ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 20076650 Deva-Agenda is ingeschreven in Het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) Deva-Agenda is aan internet gekoppeld met de volgende extensies  <> .nl <> .be <> .com <> Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda Woerden.

III. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zowel Bezoekers, Deelnemers als Adverteerders  

IV. Algemene Gebruiksvoorwaarden

Het is voor iedereen mogelijk om eenvoudig en snel gebruik te maken van Deva Agenda. Wij hebben daarvoor duidelijke spelregels opgesteld. Dit betekent dat de Deva Agenda gebruiksvoorwaarden op u van toepassing zijn door het bezoeken van onze website. We  raden u dan ook aan om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen. Welkom bij www. deva-agenda.nl .be .com ( de `Website`) en hartelijk dank voor uw bezoek Deze gebruiksvoorwaarden  (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van  (29 juli 2014) van toepassing op ieder gebruik van de Website deva-agenda.nl, deva-agenda.be en deva-agenda.com (de “Website”) (zowel via uw computer als via mobile apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Deva Agenda worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Deva Agenda aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Deva Agenda raadt iedereen die  gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een gebruiker) aan deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Deva Agenda kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen. Wij geven geen garanties. Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

1.Aanvullende voorwaarden voor verschillende categorieën  van Deva-Agenda

Voor de categorieën Deva-Agenda , waaronder deelnemer, adverteerders en bezoekers gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden zijn een onderdeel van de gebruiksvoorwaarden, en zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met een of meerdere andere Gebruiksvoorwaarden.

2. Beperking aansprakelijkheid Deva Agenda

Wij sluiten, voor zover wettelijk  is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker, zoals bezoeker, deelnemer en adverteerder  lijdt door

  1. Gebruik van de diensten van Deva Agenda;
  2. Het niet of niet veilig zijn van de Website of delen daarvan;
  3. Onjuiste  informatie op de Website;
  4. Afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
  5. Wijzigingen in de diensten van Deva Agenda of wijzigingen in of op de Website.
  6. Voor de inhoud van: vermeldingen, foutmeldingen, annuleringen, waarheden en onwaarheden die op Deva-Agenda staan vermeld.

3.Wijzigingen  van de diensten en de Website

Deva Agenda kan de Website of delen daarvan te  alle n tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen of correcties heeft u het recht om uw account te sluiten door ons te contacten via email. Alle vragen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden kunnen gestuurd worden naar deva.agenda@gmail.com  

4.Websites en diensten van derden

De website bevat verwijzingen naar de website van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Deva Agenda heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende websites. Indien u vragen heeft over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun betreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden . Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverkeer vallen.

5. Minderjarigen

De diensten van Deva-Agenda zijn niet toegankelijk voor minderjarige deelnemers en adverteerders. De diensten van Deva-Agenda zijn slechts  toegankelijk voor minderjarige bezoekers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

6.Gebruikers Bevestiging

Vanwege de moeilijkheden die verificatie met zich meebrengt op het internet is deva-agenda.nl .be .com niet instaat om te garanderen dat een gebruiker is wie hij beweert dat hij is.

7.Persoonlijke Informatie

deva-agenda.nl .be .com onderneemt verscheidene stappen om het misbruiken van de persoonlijke en privé informatie die je ons toevertrouwt te beschermen en te voortkomen. Je kan ons actuele privacy beleid ook bekijken. Persoonlijke informatie is de informatie die je verstrekt aan deva-agenda.nl .be .com of aan andere gebruikers wanneer je: –          Het registratie proces voltooid; –          Een artikel en advertentie plaatst.; –          Feedback opmerkingen achterlaat; –          Creditcard informatie invoert. –          Wanneer je van een e-mail optie gebruik maakt op deze site. Jij bent de verantwoordelijke persoon voor je persoonlijke informatie. In het voorval dat jouw informatie een beschuldiging schept naar ons dat kan veroorzaken dat onze Internet service provider, leveranciers, tussenpersonen, of contracteerder besluiten hun diensten naar ons te stoppen vanwege beschuldiging en dergelijke, mogen we juiste acties betreffende informatie en dergelijke ondernemen. Het gebruik van jouw informatie wordt uitgelegd in ons Privacy Beleid.

8.Betalingen

Betalingen dienen vooraf plaats te vinden. Als u een account aanmaakt of een banneradvertentie plaatst is dit gekoppeld aan  een betalingsverzoek welke u per direct dient te voldoen middels internetbankieren met de volgende opties. I-deal, Paypal, overboeking. Wanneer u andere advertenties wilt plaatsen welke door het beheer van Deva-Agenda dienen te gebeuren, krijgt u een factuur per mail en deze dient u vóóraf te betalen, waarna uw advertentie geplaatst zal worden. Wanneer er een campagne is afgesproken ( bijv; 2 weken) dan is de vooraf opgestelde einddatum bindend, de campagne zal niet eerder starten dan wanneer de betaling op de rekening van Deva-Agenda is bijgeschreven. Bij een te late betaling worden de verloren campagne dagen niet  verrekend met de adverteerder.  

9. Redenen van weigeren van een account

Uw account zal geweigerd indien u – jonger bent dan 18 jaar – niet voldoet aan onze onze doelstelling

10. Redenen van beëindigen van een account

We kunnen en mogen je account beëindigen, of registratie tijdelijk of permanent stopzetten en/of beëindigen wanneer je enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden schendt, zonder het terugbetalen van enige kosten of vergoeding wegens verlies van zaken of inkomsten waar je aanspraak op kan maken, ten gevolge van beëindiging en dergelijke. Redenen van het beëindigen van een account door Deva Agenda kunnen zijn: -Aan het einde van de looptijd wanneer u uw inschrijving niet heeft verlengt; – Bij uw eigen eenzijdig besluit tot uitschrijving, er vindt dan geen restitutie van uw inschrijfgeld plaats; – Bij wederzijds goedvinden; – Bij oneigenlijk gebruik van uw account of van deze website, er vindt dan geen restitutie van uw inschrijfgeld plaats.  

11. Oneigenlijk gebruik

Er is sprake van oneigenlijk gebruik wanneer de site wordt gebruikt op een manier die niet de doelstelling treft of wanneer men zich niet aan de algemene voorwaarden houd. Deva Agenda behoud het recht om oneigenlijk gebruik te allen tijde zonder enige discussie met de accounthouder van de site te weren, postingen te verwijderen of zelfs een account te verwijderen, zonder restitutie van de betaalde gelden van zowel het account als de advertentie(s).  Dit alles kan plaats vinden zonder tussenkomst van een rechter of arbiter.

12. Algemeen

Een overeenkomst met Deva-agenda en de voorwaarden hierin, zullen bestuurd worden door de rechten en wetten van het Koninkrijk der Nederlanden. Je mag verder bezwaar indienen aan de wettelijke rechtspraak van het Koninkrijk der Nederlanden en gaat ermee akkoord dat enige wettelijke handeling of gebeurtenis met betrekking tot deze overeenkomst, of het nu is om plaatselijk, staats, of van centraal niveau, zal ingebracht worden in Nederland, of een rechtbank binnen de jurisdictie van Nederland.  

V. Aanvullende voorwaarden voor bepaalde categorieën

 

A. Voorwaarden voor Deelnemers

Deelnemers dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Accounts Bij het maken van uw account dient u alle velden naar waarheid in te vullen. Een accounthouder dient een minimale leeftijd te hebben van 18 jaar. Indien wij het nodig achten kunnen we een account weigeren. Wij kunnen een account te allen tijden zonder opgaaf van reden verwijderen. U kunt uw account zelf ook voortijdig de einddatum opzeggen, er vindt dan geen restitutie van uw inschrijfgeld plaats. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan vermeldingen of foutieve vermeldingen op deze site. Plaats uw inschrijvingen en advertenties in de juiste hoofdgroep, categorie en/of regio. U kunt alleen een link / url maken naar uw homepage van uw website en deze kan nadien niet meer worden gewijzigd. Correspondentie met Deva-Agenda dient plaats te vinden in het Nederlands. Wanneer u  illegale en/of inbreuk makende advertenties of andere teksten plaatst zullen wij deze verwijderen en uw account ter discussie stellen. Bij onwetmatig gebruik maken van Deva Agenda zal aangifte worden gedaan. Betalingen dienen vooraf te worden voldaan. Uw inschrijving/abonnement is één jaar geldig. 30 dagen vóór het verstrijken van de einddatum krijgt u een verzoek tot verlenging. Na betaling wordt uw inschrijving verlengd met wederom één jaar. Wanneer u geen betaling verricht gaan wij ervan uit dat u niet meer ingeschreven wilt blijven, uw geplaatste activiteiten dan blijven ná het verstrijken van de vervaldatum nog één maand online zichtbaar, na het verstrijken van deze maand worden al uw activiteiten en uw profiel ofline geplaatst. Wanneer u besluit om hierna alsnog uw deelname voort te zetten, komen na betaling al uw ofline gegevens weer online. U zult niet:• uw inloggegevens aan derden verstrekken. U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor handelingen onder uw  account; • handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid; • onjuiste of misleidende informatie verstrekken; • handelen in strijd met enige rechten van derden zoals het auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht en copyrights; •  enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden bewerken of verspreiden; •  een advertentie of inschrijving plaatsen van een product of dienst die niet door u  wordt aangeboden; • verwijzen naar een website die deels of grotendeels gevuld is met links of advertenties; • verwijzen naar een website die hetzelfde karakter en doelstelling heeft als Deva – Agenda. Alle kosten en boetes voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik,  schending van enige wet of regelgeving, handelen in strijd met enig recht van derden zoals het auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht  en copyrights zullen op u worden verhaald. Tevens verklaart u hiermede deze ook te zullen voldoen aan rechthebbende(n). Rubriek Uitgaan Hier mogen spirituele werkers, -organisaties alleen hun eigen georganiseerde uitgaansactiviteiten plaatsen. Spirituele-centra mogen zowel hun eigen alsook activiteiten van derden plaatsen. De activiteiten dienen plaats te vinden op of verbonden zijn met activiteiten van het spirituele centrum. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén uitgaansactiviteit heeft georganiseerd en wanneer blijkt dat uw activiteit niets met spiritualiteit te maken heeft zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Reizen en Retraites Hier mogen spirituele werkers, -organisaties-spirituele-centra alleen hun eigen reizen plaatsen. Wanneer u reizen of retraites van anderen plaatst valt dit onder “oneigenlijk gebruik” Reis-organisaties mogen hier zowel hun eigen reizen alsook reizen voor derden plaatsen. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén reis heeft georganiseerd en wanneer blijkt dat uw activiteit niets met spiritualiteit te maken heeft zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Cursussen en Lessen Hier mogen spirituele werkers, -organisaties alleen hun eigen georganiseerde cursussen en lessen plaatsen. Spirituele-centra mogen zowel hun eigen alsook activiteiten van derden plaatsen. De activiteiten dienen plaats te vinden op of verbonden zijn met activiteiten van het spirituele centrum. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén cursus of les heeft georganiseerd en wanneer blijkt dat uw activiteit niets met spiritualiteit te maken heeft zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Workshops Hier mogen spirituele werkers, -organisaties alleen hun eigen georganiseerde workshops plaatsen. Spirituele-centra mogen zowel hun eigen alsook activiteiten van derden plaatsen. De activiteiten dienen plaats te vinden op of verbonden zijn met activiteiten van het spirituele centrum. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén workshop heeft georganiseerd en wanneer blijkt dat uw activiteit niets met spiritualiteit te maken heeft zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Spirituele-werkers Alleen mensen die zich daadwerkelijk bezig houden met spiritueel werk welke valt onder één of meerdere door ons aangegeven categorieën kunnen zich inschrijven als spiritueel werker. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén spiritueel werker bent zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. U mag alleen uw eigen activiteiten plaatsen. Internationale activiteiten mag u ook voor derden plaatsen, behalve in de rubriek “Reizen&Retraites”. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Spirituele-groeperingen Alleen groepen mensen die zich daadwerkelijk bezig houden met spirituele actitiviteiten welke vallen onder één of meerdere door ons aangegeven categorieën kunnen zich inschrijven als spirituele groepering. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén spirituele groepering bent zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Spirituele-centra Alleen een centrum wat zich daadwerkelijk bezig houden met spirituele activiteiten welke vallen onder één of meerdere door ons aangegeven categorieën kunnen zich inschrijven als spiritueel centrum. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat het niet om een spiritueel centrum gaat wordt  het account per direct geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad zal dit account worden hersteld of  verwijderd. Bij verwijdering vindt er géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Spirituele locaties Een spiritueel werker, een spirituele groepering en een spiritueel centrum mogen gratis één spirituele locatie inschrijven. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat het niet om een spirituele locatie gaat wordt de vermelding per direct verwijderden  het account van de inschrijver per direct geblokkeerd en en zullen wij uw account ter discussie stellen. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. De rubriek Winkels & Restaurants Dit is een advertentie-rubriek. Voor inschrijving bij deze rubriek dient u een bepaald bedrag per jaar te betalen. Wanneer u géén account heeft als spiritueel werker, spirituele-groepering, reisorganisatie of spiritueel centrum, moet u eerst een gratis adverteerders account aanmaken. Hiermee kunt u uw winkel of restaurant plaatsen op Deva Agenda. Met uw adverteerders account kunt u ook banner-advertenties plaatsen. Wanneer blijkt dat u niet gerechtigd bent deze advertentie te plaatsen zal uw account worden verwijderd. Wanneer blijkt dat een advertentie in deze rubriek in strijd is met enigerlei van onze algemene voorwaarden zal de advertentie worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. Uw account zal ter discussie worden gesteld. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. De rubriek Woonruimte Dit is een advertentie-rubriek. Voor schrijving bij deze rubriek dient u een bepaald bedrag per jaar te betalen. Wanneer u géén account heeft als spiritueel werker, spirituele-groepering, reisorganisatie of spiritueel centrum, moet u eerst een gratis adverteerders account aanmaken. Hiermee kunt u uw woonruimte-advertentie plaatsen op Deva Agenda. Met uw adverteerders account kunt u ook banner-advertenties plaatsen. Wanneer blijkt dat u niet gerechtigd bent deze advertentie te plaatsen zal uw account worden verwijderd. Wanneer blijkt dat een advertentie in deze rubriek in strijd is met enigerlei van onze algemene voorwaarden zal de advertentie worden verwijderd en uw account zal ter discussie worden gesteld. Er vindt géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden.
Verwijderen van een activiteit
Een activiteit kan zonder opgaaf van reden door ons worden verwijderd. “Tantra” is geen categorie op Deva Agenda, tantra activiteiten zullen door ons worden verwijderd. U wordt  van de verwijdering op de hoogte gesteld Wanneer dit gepaard gaat met het beëindigen van uw account krijgt u hier géén melding van. 
Verwijderen account Wanneer uw account wordt verwijderd wordt u als inschrijver gedurende één jaar de deelname aan Deva-Agenda ontzegd. Wanneer voor de tweede keer uw account wordt verwijderd wordt uw deelname als inschrijver gedurende vijf  jaar van deelname ontnomen. Wanneer blijkt dat u zich binnen één jaar na de eerste verwijdering van uw account toch weer inschrijft, wordt u gedurende vijf  jaar van deelname uitgesloten. • U  bent op de hoogte van de doelstelling van Deva Agenda in de tekst “Waarom Deva Agenda”  

 B. Voorwaarden voor adverteerders

Advertenties die door een adverteerder op de website worden geplaatst dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Advertenties mogen: – alleen in de Nederlandse-, Engelse- of Duitse  taal worden geplaatst; – niet aanstootgevend zijn; – niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn; – in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of/en bedreigende of opruiende inhoud bevatten; -geen politieke boodschappen; -geen persoonsgegevens van derden bevatten; -niet  in strijd met de openbare orde of de goede zeden zijn; – geen kwetsende teksten bevatten; – niet leiden tot misbruik van deze website; – door ons zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder opgaaf van reden worden geweigerd of verwijderd. Wanneer niet aan de      algemene voorwaarden is voldaan vindt er geen restitutie van uw betaling plaats.   U zult niet:• uw inloggegevens aan derden verstrekken. U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor handelingen onder uw  account; • handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid; • onjuiste of misleidende informatie verstrekken; • handelen in strijd met enige rechten van derden zoals het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht en copyrights; •  enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden bewerken of verspreiden; •  een advertentie of inschrijving plaatsen van een product of dienst die niet door u  wordt aangeboden; • verwijzen naar een website die deels of grotendeels gevuld is met links of advertenties; • verwijzen naar een website die hetzelfde karakter en doelstelling heeft als Deva – Agenda. Alle kosten en boetes voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik,  schending van enige wet of regelgeving, handelen in strijd met enig recht van derden zoals het auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht  en copyrights zullen op u worden verhaald. Tevens verklaart u hiermede deze ook te zullen voldoen aan rechthebbende(n). Rubriek Uitgaan Hier mogen spirituele werkers, -organisaties alleen hun eigen georganiseerde uitgaansactiviteiten plaatsen. Spirituele-centra mogen zowel hun eigen alsook activiteiten van derden plaatsen. De activiteiten dienen plaats te vinden op of verbonden zijn met activiteiten van het spirituele centrum. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén uitgaansactiviteit maar een andere activiteit heeft georganiseerd en wanneer blijkt dat uw activiteit niets met spiritualiteit te maken heeft zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad eventueel worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Reizen en Retraites Hier mogen spirituele werkers, -organisaties-spirituele-centra alleen hun eigen reizen plaatsen. Wanneer u reizen of retraites van anderen plaatst valt dit onder “oneigenlijk gebruik” Reis-organisaties mogen hier zowel hun eigen reizen alsook reizen voor derden plaatsen. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén reis maar een andere activiteit heeft georganiseerd en wanneer blijkt dat uw activiteit niets met spiritualiteit te maken heeft zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad eventueel worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Cursussen en Lessen Hier mogen spirituele werkers, -organisaties alleen hun eigen georganiseerde cursussen en lessen plaatsen. Spirituele-centra mogen zowel hun eigen alsook activiteiten van derden plaatsen. De activiteiten dienen plaats te vinden op of verbonden zijn met activiteiten van het spirituele centrum. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén cursus of les maar een andere activiteit heeft georganiseerd en wanneer blijkt dat uw activiteit niets met spiritualiteit te maken heeft zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad eventueel worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Workshops Hier mogen spirituele werkers, -organisaties alleen hun eigen georganiseerde workshops plaatsen. Spirituele-centra mogen zowel hun eigen alsook activiteiten van derden plaatsen. De activiteiten dienen plaats te vinden op of verbonden zijn met activiteiten van het spirituele centrum. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén workshop maar een andere activiteit heeft georganiseerd en wanneer blijkt dat uw activiteit niets met spiritualiteit te maken heeft zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad eventueel worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Spirituele-werkers Alleen mensen die zich daadwerkelijk bezig houden met spiritueel werk welke valt onder één of meerdere door ons aangegeven categorieën kunnen zich inschrijven als spiritueel werker. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén spiritueel werker bent zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Spirituele-groeperingen Alleen groepen mensen die zich daadwerkelijk bezig houden met spirituele actitiviteiten welke vallen onder één of meerdere door ons aangegeven categorieën kunnen zich inschrijven als spirituele groepering. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat u géén spirituele groepering bent zal uw account per direct worden geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Spirituele-centra Alleen een centrum wat zich daadwerkelijk bezig houden met spirituele activiteiten welke vallen onder één of meerdere door ons aangegeven categorieën kunnen zich inschrijven als spiritueel centrum. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat het niet om een spiritueel centrum gaat wordt  het account per direct geblokkeerd en na contact met u te hebben gehad zal dit account worden hersteld of  verwijderd. Bij verwijdering vindt er géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Rubriek Spirituele locaties Een spirituele groepering mag gratis één spirituele locatie inschrijven. Wanneer na inschrijving bij controle blijkt dat het niet om een spirituele locatie gaat wordt de vermelding per direct verwijderden Het account van de inschrijver per direct geblokkeerd en en zullen wij uw account ter discussie stellen. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. De rubriek Winkels & Restaurants Dit is een advertentie-rubriek. Om uw advertentie te plaatsen in deze rubriek dient u per advertentie een bepaald bedrag per jaar te betalen. Het door u te betalen bedrag is aangegeven onder de rubriek Winkels & Restaurants onder de button ‘Adverteren’ op onze site. Wanneer u géén betaalt account heeft als spiritueel werker, spirituele-groepering, reisorganisatie of spiritueel centrum, dient u eerst een (gratis) adverteerders account aan te maken om uw (betaalde) advertenties te kunnen plaatsen. Dit (gratis) account is dus nodig alvorens u een (betaalde) advertentie op Deva Agenda kunt plaatsen van uw winkel of restaurant. Het is ook mogelijk om met uw adverteerders account  banner-advertenties te plaatsen. De banner-advertenties zijn ook betaalde advertenties. Wanneer blijkt dat u niet gerechtigd bent een advertentie te plaatsen zal uw account worden verwijderd. De hierdoor ontstane schade zal op u worden verhaald. Wanneer blijkt dat uw advertentie onder deze rubriek in strijd is met onze algemene voorwaarden zal de advertentie per direct worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. Tevens zal uw account ter discussie worden gesteld. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. De rubriek Woonruimte Dit is een advertentie-rubriek. Om uw advertentie te plaatsen in deze rubriek dient u per advertentie een bepaald bedrag per jaar te betalen. Het door u te betalen bedrag is aangegeven onder de rubriek Woonruimteonder de button ‘Adverteren’ op onze site. Wanneer u géén betaald account heeft als spiritueel werker, spirituele-groepering, reisorganisatie of spiritueel centrum, dient u eerst een (gratis) adverteerders account aan te maken om uw (betaalde) advertentie te kunnen plaatsen. Dit (gratis) account is dus nodig alvorens u een (betaalde) advertentie op Deva Agenda kunt plaatsen van de door u aan te bieden woonruimte. Het is ook mogelijk om met uw adverteerders account banner-advertenties te plaatsen. De banner-advertenties zijn ook betaalde advertenties.

 

Wanneer blijkt dat u niet gerechtigd bent een advertentie te plaatsen zal uw account direct worden verwijderd. De hierdoor ontstane schade zal op u worden verhaald. Wanneer blijkt dat uw advertentie onder deze rubriek in strijd is met onze algemene voorwaarden zal de advertentie per direct worden verwijderd. Er vindt dan géén restitutie plaats van uw betaalde gelden. Tevens zal uw account ter discussie worden gesteld. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden. Banner-advertenties Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan.  

C. Voorwaarden voor Bezoekers

Let op! Als u moet reizen voor een bepaald evenement, controleer dan eerst of het programma niet is gewijzigd, verplaatst of geannuleerd. Informeer dit vóór vertrek bij de desbetreffende organisatie / locatie. Deva-Agenda is niet verantwoordelijk voor vermelde onjuistheden Raadpleeg altijd eerst uw huisarts voordat u enigerlei van healing ondergaat. U zult Deva-Agenda niet aansprakelijk stellen voor enigerlei schade, belediging of tekortkoming of, wanneer vermeldingen op Deva Agenda niet aan uw verwachtingen voldoet. • U  dient zich op de hoogte te stellen van de doelstelling van Deva Agenda in de tekst “Waarom Deva Agenda?”  

Privacybeleid            

Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de uitvoering van Deva Agenda. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat. U zult Deva-Agenda niet aansprakelijk stellen voor enigerlei schade, belediging of tekortkoming  of, wanneer vermeldingen op Deva Agenda niet aan uw verwachtingen voldoet. • U  bent op de hoogte van de doelstelling van Deva Agenda in de tekst “Waarom Deva Agenda” Naar privacybeleid